Przewiń do treści

Aktualności

03
Stycznia
2024
1 stycznia 2024 r. - nowe minimalne wynagrodzenie za pracę.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  15 września 2023 r. (poz. 1893) od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala sie minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości  27,70 zł. Od nia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300,00  zł , zaś stawka godzinowa wzrośnie do 28,10 zł . 
28
Sierpnia
2020
Zmiany w zasadach udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy,  że w wyniku podjęcia w dniu 30 lipca 2020 r. przez Radę m.st. Warszawy: uchwały Nr XXXIV/1024/2020 w sprawie upoważnienia dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uchwały Nr XXXIV/1033/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy - zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązywać będą począwszy od roku szkolnego 2020/2021. Najważniejsze zmiany to: przekazanie kompetencji do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych ośrodkom pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, a nie jak dotychczas wydziałom oświaty i dzielnicowym biura finansów oświaty właściwym ze względu na siedzibę szkoły, w której uczeń pobiera naukę, modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych, w taki sposób, że w ramach tego świadczenia możliwe będzie finansowanie tylko: zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.  Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS wdzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do 15 września b.r. Zgodnie z obowiązującym nadal art.90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, a także dyrektor.