Przewiń do treści

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy (DBFO) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 4. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 7. Brak wersjo czytanej – lektora
 8. Brak wersji językowej.

W dniu 13.08.2020 r.  dostosowano serwis do standardów WCAG 2.1 w zakresie:

 • Odstępy w tekście (AA) - Rozstaw następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki; Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,16-krotności rozmiaru czcionki;
 • Treść spod kursora lub fokusa(AA) - Rozwijanie tabów za pomocą focusoraz zamykanie za pomocą ESC;
 • Dopasowanie do ekranu (AA);
 • Kolejność fokusa(A) - Dodanie możliwości sterowania za pomocą tabulatora lub strzałek (w zależności od komponentu - Taby), skip linki nie tylko wizualnie przenoszą użytkownika do określonego obszaru strony, ale też fizycznie przenoszą fokus;
 • Etykieta w nazwie (A) - Dodanie Atrybutów: aria-label, aria-labelledby.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Skorek - Klacza, mskorek@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 37 33 670. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dostępność architektoniczna:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy mieści się w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany, na III piętrze, w części „C” budynku.

 1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się u zbiegu ulic S. Żeromskiego i A. Jarzębskiego.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

• Pieszo – dojścia piesze są od ulic S. Żeromskiego, A. Jarzębskiego lub L. Staffa. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. maszty flagowe, oznakowanie Miejskiego Systemu Informacji. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

• Metrem – najbliższa stacja metra Metro – Stare Bielany znajduje się w odległości do ok. 550 m. Stacja metra jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. • Autobusem – najbliższe przystanki autobusowe: Bielany-Ratusz 01 (kierunek Perzyńskiego: 110, 112, 116, 197, 210, 303,397), Bielany-Ratusz 02 (kierunek Przybyszewskiego: 110, 112, 116, 303), Bielany-Ratusz 03 (kierunek Piaski: 103), Bielany-Ratusz 04 (kierunek Metro Stare Bielany: 103,197, 397). Wszystkie przystanki autobusowe znajdują się w odległości nie większej niż 120 m.

• Samochodem –miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy  Jarzębskiego oraz na parkingu od ulicy L. Staffa. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w podziemnym parkingu budynku.

• Taksówką – w bliskiej okolicy Urzędu Dzielnicy Bielany znajduje się postój TAXI zlokalizowany przy ul. S. Żeromskiego 29A.

 1. Wejście do budynku

Wejście do budynku C znajduje się na ścianie bocznej budynku od ulicy A. Jarzębskiego, oznaczone napisem „wejście B”, jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku, do drzwi prowadzi pochylnia.

 1. Komunikacja wewnętrzna:

• Korytarze – korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze łączą wszystkie części budynku. Korytarze są wydzielone pełnymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z holu windowego oraz w punktach krzyżowań ciągów komunikacyjnych.

• Schody – budynek dysponuje trzema klatkami schodowymi ewakuacyjnymi, które nie są wyposażone w kontrole dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne profilowane poręcze.

• Windy – winda przy portierni. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowanie brajlem przycisków wyboru piętra, brak komunikatów dźwiękowych.

W razie potrzeby istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Portierni z DBFO i wezwaniem pracownika na dół.

 1. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Pochylnia jest dostępna przy wejściu, pętle indukcyjne są dostępne w budynku.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 1. Pomieszczenia sanitarne:

Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze na hali obsługi Urzędu oraz na każdym piętrze w części A budynku. W budynku C nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

 1. Ewakuacja z budynku

Budynek wyposażony jest w sprzęt do ewakuacji (krzesła). Brak windy do celów ewakuacyjnych. 

Raport o stanie dostępności