Przewiń do treści

RODO w DBFO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy jest:
  Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29 (zwane dalej DBFO), reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Jeśli potrzebuje Pani/Pan skontaktować się z DBFO w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym uprawnieniami prosimy o kontakt z wyznaczonym, przez DBFO inspektorem ochrony danych osobowych. 
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:                                                                                                                                                                              imię i nazwisko: Grażyna Tomaszewska
  adres e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl
  adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Bielany m.st. Warszawy,                                              ul. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa
 3. DBFO – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wyrażonej zgody oraz zawartych umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków ustawowych i statutowych ;
  • realizacji umów i porozumień  zawartych z kontrahentami.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostepnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach prawa;
  • na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami, w ramach, której istnieje konieczność udostepnienia danych ( powierzenie przetwarzania danych),  w szczególności podmioty świadczące usługi, informatyczne, konsultacyjne, archiwizacyjne;
  • pracownicy DBFO zgodnie z ich obowiązkami na zajmowanym stanowisku pracy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami prawa;
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • dochodzenia roszczeń;
  • w  którym DBFO zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych, które Panią/Pana dotyczą, w tym prawo do uzyskania kopii ;
  •  sprostowania, poprawienia Pani/Pana danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez DBFO z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych , gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający DBFO sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy DBFO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DBFO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem prawnym.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych  w DBFO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o IODO art.37 ust.7