Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
08
Października
2019

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2019-2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy dodatkowo do zapoznania się z ogłoszeniem znajdującym się na miniportalu UZP dostępnym pod adresem  :  https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=6aeb44db-dcb9-470d-8bb2-22b9ab0dcf59 
Uwaga, na stronie tej znajduje się również klucz publiczny dotyczący postępowania! 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zaktualizowany formularz cenowy
Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia
Zaktualizowane istotne postanowienia umowy kompleksowej dostarczania ciepła
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1. Formularz ofertowy
1a. Formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy komplekdsowej dostarczania ciepła
5. Informacja o grupie kapitałowej
6. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
7. Oświadczenie o braku orzeczenia środka zapobiegawczego
9. Oświadczenie dotyczące umowy z dystrybutorem
8. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat