Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
08
Października
2019

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2019-2022

Szanowni Państwo,
zapraszamy dodatkowo do zapoznania się z ogłoszeniem znajdującym się na miniportalu UZP dostępnym pod adresem  :  https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=6aeb44db-dcb9-470d-8bb2-22b9ab0dcf59 
Uwaga, na stronie tej znajduje się również klucz publiczny dotyczący postępowania! 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Zaktualizowany formularz cenowy
Zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia
Zaktualizowane istotne postanowienia umowy kompleksowej dostarczania ciepła
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
1. Formularz ofertowy
1a. Formularz cenowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Istotne postanowienia umowy komplekdsowej dostarczania ciepła
5. Informacja o grupie kapitałowej
6. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi
7. Oświadczenie o braku orzeczenia środka zapobiegawczego
9. Oświadczenie dotyczące umowy z dystrybutorem
8. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat