Przewiń do treści
16
Czerwca
2023

Stanowisko Starszego lub Samodzielnego Referenta lub Specjalisty w Wydziale Księgowości (1 etat) // NIEAKTUALNE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Stanowisko Starszego lub Samodzielnego Referenta lub Specjalisty w Wydziale Księgowości
Nr ref.: 2/2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•    przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności
•    dekretacja dowodów księgowych
•    prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych
•    analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald z kontrahentami
•    monitoring i windykacja należności cywilno – prawnych
•    monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych planów finansowych
•    prowadzenie ewidencji środków trwałych w celu naliczania umorzeń
•    sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych
•    prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7
•    koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach oświatowych
•    archiwizacja dokumentacji księgowej
•    współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•    wykształcenie ekonomiczne,
•    bardzo dobra obsługa komputera,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•    znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT,
•    znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
•    znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym,
•    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    znajomość programów finansowo – księgowych (mile widziana znajomość systemu QNT),
•    komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji nr ref.: 2/2023 zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. ze zm..).

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 27 czerwca 2023 roku do godziny 12:00 na adres e-mail


rekrutacja@dbfobielany.waw.pl

z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 2/2023”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

oświadczenie 2023.rtf
kwestionariusz osobowy 2023.doc
klauzula informacyjna 2023.doc