Przewiń do treści
02
Maja
2022

Starszy / Samodzielny referent / Specjalista w Wydziale Płac - umowa na czas określony w celu zastępstwa// NIEAKTUALNE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego / Samodzielnego referenta / Specjalisty w Wydziale Płac

w wymiarze pełnego etatu, umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Nr ref.: 3/2022

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-  przyjmowanie dokumentów szkół i placówek oświatowych dla celów naliczana wynagrodzeń,

- sprawdzanie kompletności i rzetelności otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych dokumentów,

-  naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy pracowników obsługiwanych placówek oświatowych na podstawie dokumentów przekazywanych przez Dyrektorów szkół i placówek,

-  prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,

-  dokonywanie potrąceń z list płac zgodnie przepisami oraz deklaracjami i oświadczeniami pracowników,

-   przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania przelewów wynagrodzeń i innych świadczeń na rachunki bankowe lub wypłaty w kasie zgodnie z obowiązującymi terminami,

- rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty,

-  przekazywanie i sporządzanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach,

-  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprowadzania składek ZUS i podatku,

-   sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach dla wszystkich pracowników i dla Urzędów Skarbowych oraz informacji o dokonanych w danym miesiącu potrąceniach składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 -  sporządzanie druków ZUS Rp-7 w części dotyczącej wynagrodzeń będących podstawą naliczania rent i emerytur dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników z obsługiwanych placówek oświatowych,

 -  sporządzanie zaświadczeń do ZUS o wysokości osiągniętego przychodu dla pracowników emerytów obsługiwanych placówek oświatowych,

-  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w części dotyczących wynagrodzeń,

-   wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,

-  monitorowanie spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego we współpracy z Wydziałem Księgowości,

-  sporządzanie informacji lub deklaracji PFRON o zatrudnieniu, wysokości należnej wpłaty.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie średnie lub wyższe

-  znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących pracowników samorządowych,

- bardzo dobra obsługa komputera ,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

- umiejętność pracy w zespole,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

- znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły,

- znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze

- znajomość programów kadrowo-płacowych (dodatkowym atutem będzie znajomość Systemów QNT)

- znajomość programu „Płatnik”

-  komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-  CV z  oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji 3/2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.)”

-  wypełnione oświadczenie załączone do ogłoszeń

Dokumenty nie spełniające kryteriów lub nie zawierające oświadczenia zostaną trwale usunięte.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów na adres e-mail: rekrutacja@dbfobielany.waw.pl z tytułem wiadomości: „Rekrutacja nr ref.: 3/2022”

Termin przesyłania ofert - 20 maja 2022 godz. 12:00

oświadczenie 2022.rtf
klauzula informacyjna 2022.doc
kwestionariusz osobowy 2022.doc