Przewiń do treści

Prawo pracy

Kodeks pracy_Dz. U. 2018 r poz. 108.pdf
Karta Nauczyciela_Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19.pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy.pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposbu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.pdf
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.pdf
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagardzania pracowników samorządowych_z dnia 18 marca 2009 r..pdf
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Dz.U z 2013 r. poz. 1144.pdf
Ustawa o pracownikach samorządowych_Dz.U 2008 r. nr 223 poz. 1458.pdf
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych_Dz. U. z 2016 r poz. 2046.pdf
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych_Dz. U. z 1994 r. nr 43 poz. 163.pdf
Ustawa o związkach zawodowych_Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.pdf