Przewiń do treści

Organizacja i finanse

Prawo oświatowe_Dz. U. z 2017 r. poz. 59.pdf
Ustawa o finansach publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.pdf
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz. 1311.pdf
Prawo zamówień publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz . 1579.pdf
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia.pdf
Ustawa o ustroju m.st. Warszawy_Dz. U. z 2015 r. poz. 1438.pdf
Ustawa o samorządzie gminnym_Dz. U, z 2017 r. poz. 1875.pdf
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach_ Dz. U. z 2016 r. poz. 1506.pdf
Ustawa o dostępie do informacji publicznej_Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.pdf
Kodeks postępowania administracyjnego_Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.pdf
Rozporzadzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.pdf
Rozporzadzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów.pdf