Przewiń do treści

Projekt "Od zadania do działania"

Projekt "Od zadania do działania"

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 335 757,66 PLN
Wkład własny: 52 139,60 PLN
Wartość dofinansowania: 283 618,06 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie: Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: październik 2021 – wrzesień 2023
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 133
 
Opis projektu:
CEL GŁÓWNY: podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk mat.-przyrodniczych, j. obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.10.2021- 30.09.2023r. Powyższe wynika z zatwierdzonej diagnozy potrzeb. GRUPA DOCELOWA 76 ucz. (29 dz/47 ch, w tym 14 ucz z niepełnosprawnościami 1dz/13ch) uczęszczających do SP 133 Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy / na terenie ZIT WOF/, w której uczy się 622 uczniów. Wybór dokonany na podst. diagnozy W ramach projektu zaplanowano realizację 2 zadań meryt.:  Zad.1 Wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Zad. 2 doposażenie międzyszkolnej pracowni matematyczno – przyrodniczej oraz pracowni w sprzęt TIK. W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie nast. wskaz.: 1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 76. 2. Liczba uczniów którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 65 (85%). 3.Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Wnioskodawcą jest organ prowadzący objętą wsparciem szkoły prowadzącą kształcenie ogólne zlokalizowane na terenie ZIT WOF.