Przewiń do treści

Projekt "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"

Projekt "Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych"

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 395 980,80 PLN
Wkład własny: 61 804,40 PLN
Wartość dofinansowania: 335.001,90  PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie: Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: lipiec 2021 – czerwiec 2023
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 263
 
Opis projektu:
CEL GŁÓWNY: podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk mat.-przyrodniczych, j. obcych)i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy  z ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie SP w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023r Wynika z zatwierdzonej diagnozy potrzeb. GRUPA DOCELOWA 136 ucz. ( 62dz/74chł, w tym 2 ucz. z niepełnosprawnościami 1dz/1chł) uczęszczających do SP 263 Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy / na terenie ZIT WOF/, w której uczy się 626 uczniów. Wybór dokonany na podst. Diagnozy. W ramach projektu zaplanowano realizację 2 zadań meryt.: Zad.1 Wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych; zad. 2 doposażenie międzyszkolnej pracowni matematyczno – przyrodniczej oraz pracowni w sprzęt TIK. W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie nast. wskaź.: 1 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 136. 2. Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 123 (90%). 3.Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK  do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Wnioskodawcą jest organ prowadzący objętą wsparciem SP prowadzącą kształcenie ogólne zlokalizowane na terenie ZIT WOF.