Przewiń do treści

Projekt "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"

Projekt "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii"

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 259 211,40 PLN
Wkład własny: 39 515,80 PLN
Wartość dofinansowania: 219 695,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie: Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: październik  2021 – wrzesień 2023
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 214
 
Opis projektu:
CEL GŁÓWNY: podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK /technologie informacyjno- komunikacyjne/, nauk mat.-przyrodniczych, j. obcych)i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy  z ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie szkoły podstawowej w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 1.10.2021 do 30.09.2023r. Cel główny wnikał z zatwierdzonej diagnozy potrzeb. GRUPA DOCELOWA 76 ucz. (29 dz/47 ch, w tym 12 ucz z niepełnosprawnościami 1dz/11ch) uczęszczających do SP 214 Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy / na terenie ZIT WOF/, w której uczyło się 267 uczniów. Wybór dokonany na podst. Diagnozy. W ramach projektu zaplanowano realizację 2 zadań meryt.: Zad.1 Wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, zad. 2 doposażenie międzyszkolnej pracowni matematyczno – przyrodniczej oraz pracowni w sprzęt TIK. W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie nast. wskaz.: 1 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 76. 2. Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 65 (85%). 3.Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK   do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Wnioskodawcą jest organ prowadzący objętą wsparciem SP prowadzącą kształcenie ogólne zlokalizowane na terenie ZIT WOF.