Przewiń do treści

Projekt "Dobry start - lepsza przyszłość"

Projekt "Dobry start - lepsza przyszłość"

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 396 568,30PLN
Wkład własny: 61 599,40PLN
Wartość dofinansowania: 335.001,90 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa: X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie: Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”
Okres realizacji projektu: luty 2021 – styczeń 2023
Jednostka realizująca projekt: Szkoła Podstawowa nr 209
 
Opis projektu:
CEL GŁÓWNY: podniesienie kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk mat.-przyrodniczych, j. obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia) niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji pracy z ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenie SP w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 1.02.2021 do 31.01.2023r. Wynika z zatwierdzonej diagnozy potrzeb. GRUPA DOCELOWA 142 ucz. ( 49dz/93chł, w tym 20 ucz. z niepełnosprawnościami 5dz/15chł) uczęszczających do SP 209 Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy / na terenie ZIT WOF/, w której uczy się 784 uczniów. Wybór dokonany na podst. diagnozy W ramach projektu zaplanowano realizację 2 zadań meryt.: Zad.1 Wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. zad. 2 doposażenie międzyszkolnej pracowni matematyczno–przyrodniczej oraz pracowni w sprzęt TIK. W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie nast. wskaz.: 1 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 142. 2. Liczba uczniów którzy nabędą kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 121 (85%). 3.Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zadania prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Wnioskodawcą jest organ prowadzący objętą wsparciem SP prowadzącą kształcenie ogólne zlokalizowane na terenie ZIT WOF.