Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
29
Września
2022

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy_zmiana treści SWZ_2.pdf
5a_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część I_po zmianach.doc
5b_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część II_po zmianach.doc
5c_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część III_po zmianach.doc
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
4_Opis przedmiotu zamówienia_po zmianach.doc
Odpowiedzi na pytania Wykonawców_zmiana treści SWZ.pdf
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SWZ.pdf
1a_Formularz oferty_Część I.doc
1b_Formularz oferty_Część II.doc
1c_Formularz oferty_Część III.doc
2_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
2a_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
3_Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
4_Opis przedmiotu zamówienia.doc
5a_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część I.doc
5b_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część II.doc
5c_Specyfikacja oferowanego sprzętu_Część III.doc
6_Projektowane postanowienia umowy.pdf
7_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc