Przewiń do treści
29
Stycznia
2024

Stanowisko specjalisty w Wydziale Księgowości (1 etat)

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Stanowisko Specjalisty
w Wydziale Księgowości
Nr ref.: 1/2024

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Obsługa w zakresie windykacji należności:
•    przygotowywanie wezwań do zapłaty,
•    bieżąca współpraca z obsługiwanymi placówkami, radcami prawnym oraz księgowymi w zakresie naliczania odsetek oraz windykacji,
•    wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych,
•    monitorowanie spraw dotyczących windykacji oraz umorzeń,
•    analiza sald księgowych pod kątem należności przeterminowanych.

W zakresie rozliczeń podatku VAT :
•    weryfikacja jednostkowych rejestrów VAT,
•    sporządzenia zbiorczych rejestrów VAT.

Koordynacja prac związanych z inwentaryzacyjną w obsługiwanych jednostkach.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•    bardzo dobra obsługa komputera,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•    znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT,
•    znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
•    znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym,
•    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    znajomość programów finansowo – księgowych (mile widziana znajomość systemu QNT),
•    komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji nr ref.: 8/2023 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. ze zm..).

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do biura DBFO-Bielany oryginałów lub przesłanie podpisanych skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 12 lutego 2024 roku do godziny 12:00 na adres e-mail

rekrutacja@dbfobielany.waw.pl

z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2024”
Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone.


Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

klauzula
kwestionariusz
oświadczenie