Przewiń do treści
24
Października
2022

Zastępca Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy // NIEAKTUALNE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Zastępcy Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Bielany m.st. Warszawy
Nr ref.: 6/2022

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
•    zastępowanie i wykonywanie zadań Dyrektora w czasie jego nieobecności na mocy posiadanych pełnomocnictw;
•    przygotowywanie i negocjowanie umów dla potrzeb Biura;
•    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zadaniami związanymi z obsługą informatyczną i informatyzacją, z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowy oraz innymi, powierzonymi przez Dyrektora;
•    organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników;
•    dokonywanie stałych i okresowych ocen podległych pracowników;
•    współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi;
•    przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku i poza budynkiem. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. W budynku jest dostępna winda i toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim.

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub zarządzania,
•    min. 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem,
•    znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. prawa oświatowego, finansów publicznych, zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i innych przepisów niezbędnych do wykonywania zleconych zadań,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:
•    umiejętność myślenia strategicznego i planowania, umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie personelem, zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
•    biegła obsługa komputera i programów pakietu MS Office,
•    znajomość programów finansowo – księgowych,
•    umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji nr ref.: 6/2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.)”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530. ze zm.).

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 10 listopada 2022 roku do godziny 12:00 na adres e-mail

rekrutacja@dbfobielany.waw.pl
z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 6/2022”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna