Przewiń do treści
04
Sierpnia
2022

Starszy / Samodzielny referent / Specjalista w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości // NIEAKTUALNE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Stanowisko Starszego/ Samodzielnego Referenta/ Specjalisty w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości
Nr ref.: 4/2022


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•    opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych projektów i planów finansowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i układem zadaniowym;
•    opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych projektów i planów dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych;
•    opracowywanie limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczących obsługiwanych placówek oświatowych;
•    sporządzanie na wniosek dyrektorów obsługiwanych jednostek zmian w planach finansowych, zmian limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia  w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
•    wprowadzanie zmian w jednostkowych planach finansowych i Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie podjętych Uchwał Rady m.st. Warszawy oraz Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy;
•    przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym;
•    wprowadzanie planów finansowych oraz umów na dostawy towarów i usług do programu finansowo-księgowego QNT;
•    bieżące wprowadzanie dokumentów księgowych do Centralnego Rejestru Umów m.st. Warszawy;
•    przygotowywanie informacji dla obsługiwanych placówek oświatowych o wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków;
•    przeprowadzanie okresowych analiz wykonywania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych pod kątem ich właściwej realizacji;
•    sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z częścią opisową;
•    weryfikacja umów rocznych i wieloletnich zawieranych przez obsługiwane placówki oświatowe, przed kontrasygnatą głównego księgowego;
•    bieżąca współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi oraz komórkami wewnętrznymi DBFO w zakresie zmian planu wydatków budżetowych placówek  oświatowych oraz ich prawidłowego wykonania;
•    przygotowywanie zestawień, analiz i informacji na potrzeby DBFO, Zarządu Dzielnicy Bielany, Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Bielany, Biura Edukacji i Wydziału Oświaty i Wychowania;
•    przygotowywanie dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy do archiwizacji;
•    wspieranie zadań związanych z zamówieniami publicznymi.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•    bardzo dobra obsługa komputera, w tym praktyczna znajomość programu MS EXCEL
•    zdolność analitycznego myślenia i prognozowania
•    wykształcenie co najmniej średnie (pożądane ekonomiczne),
•    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530),
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku pracy,

Wymagania pożądane:

•    doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych,
•    znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. ustawa o systemie oświaty, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa Prawo oświatowe, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Karta Nauczyciela,
•    znajomość systemów finansowo – księgowych (mile widziana znajomość systemu QNT),
•    komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji nr ref.: 2/2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.)”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 roku poz 1282 ze zm.).

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godziny 12:00 na adres e-mail rekrutacja@dbfobielany.waw.pl

z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 4/2022”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

kwestionariusz osobowy 2022.doc
oświadczenie 2022.rtf
klauzula informacyjna 2022.doc