Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
23
Marca
2022

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy w roku 2022

Formularz cenowy: 2_Formularz_cenowy.xls

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
1_Formularz oferty
3_Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
4_Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia z postępowania
5_Wykaz dostaw
6_Projektowanie postanowienia umowy
7_Wykaz jednostek objętych zamówieniem
8_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia