11
Lipca
2018

Stanowisko Starszego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

Stanowisko Starszego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych
w wymiarze pełnego etatu
Nr ref.: 4/ 2018

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•    pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Biura, szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro w Dzielnicy Bielany w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
•    prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dla Biura, szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany,
•    udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
•    nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
•    przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
•    prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników Biura, szkół oraz placówek oświatowych
•    rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
•    opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych,
•    opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych na potrzeby Biura, szkół oraz placówek oświatowych,


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie jest dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Praca wymaga częstego przemieszczania się pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi obsługiwanymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•    wykształcenie wyższe, 
•    doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
•    bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
•    znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych
•    bardzo dobra obsługa komputera,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania pożądane:

•    wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka,
•    ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych
•    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze
•    znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
•    komunikatywność ,sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres,
•    własny samochód


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000 ze zm.)”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku do godziny 12:00 na adres 


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 4/2018”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA
OŚWIADCZENIE