21
Czerwca
2018

Stanowisko Samodzielnego referenta w kasie

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Samodzielnego referenta w kasie

Nr ref.: 3/2018

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•          przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat, w tym wystawianie przekazów pocztowych,

•          uzupełnianie pogotowia kasowego,

•          sporządzanie raportów kasowych oddzielnie dla każdej jednostki i konta bankowego,

•          pobieranie gotówki z banku, wpłacanie gotówki do banku,

•          przygotowywanie dokumentów do rozliczeń bankowych,

•          wypisywanie czeków gotówkowych dla pracowników placówek

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•          wykształcenie wyższe ekonomiczne,

•          bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),

•          stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

•          obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

•          umiejętność pracy w zespole,

•          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•          znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,

•          znajomość zasad funkcjonowania  budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków   ,

•          praktyka w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,

•          uczciwość, dokładność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•          wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

•          własnoręcznie podpisane CV,

•          własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

•          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

•          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

•          pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

•          pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

•          własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiąca załącznik do ogłoszenia

•          pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•          osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

•          pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przewarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Samodzielnego Referenta w kasie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 ze zm.)”

•          kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta w kasie prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:3/2018”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna