Przewiń do treści
22
Maja
2018

Starszy Specjalista / Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (4 etaty)

Stanowisko Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych
w wymiarze pełnego etatu
Nr ref.: 1/ 2018
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych dla Biura, szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro w Dzielnicy Bielany w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
• prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych dla Biura, szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany,
• udział w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
• nadzór oraz przeprowadzanie audytów dotyczących przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
• przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych w Biurze, szkołach i placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany,
• prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz budowanie świadomości i wiedzy pracowników Biura, szkół oraz placówek oświatowych
• rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
• opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych,
• opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych na potrzeby Biura, szkół oraz placówek oświatowych,

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie jest dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Praca wymaga częstego przemieszczania się pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi obsługiwanymi przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
• bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych),
• znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych
• bardzo dobra obsługa komputera,
• stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi, informatyka,
•  ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze
• znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
• komunikatywność ,sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres,
• własny samochód

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
• własnoręcznie podpisane CV,
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Specjalista/Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)”
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Starszego Specjalisty/Głównego Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  4 czerwca 2018 roku do godziny 12:00 na adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2018”
Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
kwestionariusz osobowy
oświadczenie