03
Października
2017

Rekrutacja na stanowisko Referenta/Starszego Referenta

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji

w wymiarze pełnego etatu

Nr ref.: 6/ 2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie Kancelarii Biura oraz sekretariatu Dyrektora
 • prowadzenie rejestrów pism wpływających oraz wychodzących oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Biurze
 • przekazywanie dokumentów zgodnie z dekretacją
 • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie listów
 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 • zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli oraz pieczęci zakupionych dla potrzeb Biura
 • obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora
 • organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe i wyposażenie na potrzeby Biura
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt
 • aktualizacja strony internetowej Biura

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

  Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

  Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

  Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra obsługa komputera oraz znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność redagowania i przygotowywania projektów pism, notatek służbowych oraz e-maili

  Wymagania pożądane:

 • umiejętność przygotowywania prezentacji w MS PowerPoint
 • doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze
 • komunikatywność ,sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: referent/starszy referent w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

  Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6%.

  Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Referenta/Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  17 października  2017 roku do godziny 12:00 na adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 6/2017”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

kwestionariusz osobowy 2017.pdf
oświadczenie RKiO 2017.pdf
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP