01
Sierpnia
2017

Starszy referent w Wydziale Księgowości

Starszy referent w Wydziale Księgowości

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany
m. st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29  01-882 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (2 etaty)

Nazwa stanowiska
Starszy referent w Wydziale Księgowości


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności
 • dekretacja dowodów księgowych
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych
 • analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald z kontrahentami
 • monitoring i windykacja należności cywilno - prawnych
 • monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych planów finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w celu naliczania umorzeń
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych
 • prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7
 • koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach oświatowych
 • archiwizacja dokumentacji księgowej
 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Dzielnicy Bielany. Budynek jest wyposażony w windę. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem. Przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne :

• wykształcenie wyższe

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce budżetowej
• dobra znajomość programu MS Excel

• znajomość programów finansowo – księgowych (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Prosoft)

• znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT
• komunikatywność, sumienność, systematyczność, kreatywność i zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy w zespole

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

• podpisane własnoręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
• podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
• podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922."
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  14 sierpnia 2017 r. na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29,

01-882 Warszawa

(III piętro, p. 374)

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze- st. referent w Wydziale Księgowości".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia
14 sierpnia 2017 r.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
 2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
Kwestionariusz osobowy
oświadczenie