01
Sierpnia
2017

Starszy referent w Wydziale Księgowości

Starszy referent w Wydziale Księgowości

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany
m. st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29  01-882 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (2 etaty)

Nazwa stanowiska
Starszy referent w Wydziale Księgowości


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności
 • dekretacja dowodów księgowych
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych
 • analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald z kontrahentami
 • monitoring i windykacja należności cywilno - prawnych
 • monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych planów finansowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w celu naliczania umorzeń
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych
 • prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7
 • koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach oświatowych
 • archiwizacja dokumentacji księgowej
 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Dzielnicy Bielany. Budynek jest wyposażony w windę. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem. Przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne :

• wykształcenie wyższe

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),

Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce budżetowej
• dobra znajomość programu MS Excel

• znajomość programów finansowo – księgowych (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Prosoft)

• znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT
• komunikatywność, sumienność, systematyczność, kreatywność i zaangażowanie oraz wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy w zespole

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

• podpisane własnoręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
• podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
• podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922."
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  14 sierpnia 2017 r. na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. S. Żeromskiego 29,

01-882 Warszawa

(III piętro, p. 374)

z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze- st. referent w Wydziale Księgowości".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia
14 sierpnia 2017 r.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
 2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
Kwestionariusz osobowy
oświadczenie
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP