01
Sierpnia
2017

Starszy referent w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Nazwa stanowiska

Starszy Referent ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień składanych przez DBFO-Bielany oraz obsługiwane placówki oświatowe
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych
 • nadzór nad przebiegiem i zakończeniem prowadzonych postępowań
 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Dzielnicy Bielany. Budynek jest wyposażony w windę. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem. Przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pojęcia pracy na w/w stanowisku, tj. z zakresu prawa zamówieńpublicznych oraz finansów publicznych
 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na w/w stanowisku
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

• podpisane własnoręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922."

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  14 sierpnia  2017 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze-st. referent  w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na w/w adres do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Załączniki:

 1. . Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

kwestionariusz osobowy
oświadczenie