01
Sierpnia
2017

Starszy referent w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Nazwa stanowiska

Starszy Referent ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień składanych przez DBFO-Bielany oraz obsługiwane placówki oświatowe
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych
 • nadzór nad przebiegiem i zakończeniem prowadzonych postępowań
 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu Dzielnicy Bielany. Budynek jest wyposażony w windę. Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toalety nie są dostosowane do wymogów osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Praca przy komputerze. Obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych, kontakt z interesantem. Przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku prawniczym
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pojęcia pracy na w/w stanowisku, tj. z zakresu prawa zamówieńpublicznych oraz finansów publicznych
 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na w/w stanowisku
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

• podpisane własnoręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

• własnoręcznie podpisany list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z

pełni praw publicznych

• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922."

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Starszego Referenta w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia  14 sierpnia  2017 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. S. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze-st. referent  w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłyną na w/w adres do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Załączniki:

 1. . Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

kwestionariusz osobowy
oświadczenie
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP