12
Grudnia
2016

Rekrutacja na stanowisko Referenta/Starszego Referenta

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Wydziale Planowania i 
Sprawozdawczości w wymiarze: ½ etatu Nr ref.: 1/2014

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowywanie planów finansowych dla poszczególnych placówek oświatowych,
 • analiza i monitoring wykonania budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu wysoko zaawansowanym,
 • znajomość zagadnień budżetowych i oświatowych,
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: referent/starszy referent w samodzielnym referacie kadr i organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Bielany m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku referenta/starszego referenta w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 26 września 2014 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy 
ul. Żeromskiego 29 
01-882 Warszawa 
(III piętro, pokój 374) 
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:1/2014”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.