12
Grudnia
2016

Rekrutacja na stanowisko Referenta/Starszego Referenta

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Wydziale Planowania i 
Sprawozdawczości w wymiarze: ½ etatu Nr ref.: 1/2014

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • opracowywanie planów finansowych dla poszczególnych placówek oświatowych,
 • analiza i monitoring wykonania budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu wysoko zaawansowanym,
 • znajomość zagadnień budżetowych i oświatowych,
 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: referent/starszy referent w samodzielnym referacie kadr i organizacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DBFO – Bielany m. st. Warszawy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku referenta/starszego referenta w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 26 września 2014 roku na adres:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy 
ul. Żeromskiego 29 
01-882 Warszawa 
(III piętro, pokój 374) 
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:1/2014”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP