Przewiń do treści
15
Stycznia
2021

Stanowisko Samodzielnego referenta / Specjalisty w Wydziale Płac

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

Stanowisko Samodzielnego referenta / Specjalisty w Wydziale Płac
w wymiarze pełnego etatu
Nr ref.: 1/2021

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•    przyjmowanie dokumentów szkół i placówek oświatowych dla celów naliczana wynagrodzeń,
•    sprawdzanie kompletności i rzetelności otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych dokumentów,
•    naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy pracowników obsługiwanych placówek oświatowych na podstawie dokumentów przekazywanych przez Dyrektorów szkół i placówek,
•    prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń oraz kart zasiłków chorobowych,
•    dokonywanie potrąceń z list płac zgodnie przepisami oraz deklaracjami i oświadczeniami pracowników,
•    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania przelewów wynagrodzeń i innych świadczeń na rachunki bankowe lub wypłaty w kasie zgodnie z obowiązującymi terminami,
•    rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty,
•    przekazywanie i sporządzanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach,
•    przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprowadzania składek ZUS i podatku,
•    sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach dla wszystkich pracowników i dla Urzędów Skarbowych oraz informacji o dokonanych w danym miesiącu potrąceniach składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•    sporządzanie druków ZUS Rp-7 w części dotyczącej wynagrodzeń będących podstawą naliczania rent i emerytur dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników z obsługiwanych placówek oświatowych,
•    sporządzanie zaświadczeń do ZUS o wysokości osiągniętego przychodu dla pracowników emerytów obsługiwanych placówek oświatowych,
•    sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w części dotyczących wynagrodzeń,
•    wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
•    monitorowanie spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego we współpracy z Wydziałem Księgowości,
•    sporządzanie informacji lub deklaracji PFRON o zatrudnieniu, wysokości należnej wpłaty.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących pracowników samorządowych,
•    bardzo dobra obsługa komputera ,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•    znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły,
•    znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym
•    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze
•    znajomość programów finansowo – księgowych (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Prosoft i Systemów QNT)
•    znajomość programu „Płatnik”
•    komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Samodzielny referent/ Specjalista w Wydziale Płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Samodzielnego referenta / Specjalisty prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 25 stycznia 2021 roku do godziny 12:00 na adres e-mail


rekrutacja@dbfobielany.waw.pl

z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2021”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna
Informacja o dokonaniu wyboru