Przewiń do treści
12
Sierpnia
2020

Starszy Referent w komórce organizacyjnej Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozliczeń

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko Starszego Referenta w komórce organizacyjnej Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozliczeń

w wymiarze pełnego etatu

Nr ref.:1/2020

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•          przyjmowanie dokumentów finansowych,

•          sprawdzanie kompletności i rzetelności wystawionych dokumentów,

•          przygotowywanie płatności z poszczególnych kont obsługiwanych szkół i placówek na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych,

•          przyjmowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,

•          wystawianie dowodów KP i KW .

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

•          wykształcenie średnie

•          co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,

•          bardzo dobra obsługa komputera ,

•          stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

•          obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

•          umiejętność pracy w zespole,

•          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•          znajomość programów księgowych ,

•          znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,

•          znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,

•          znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym,

•          komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•          wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

•          własnoręcznie podpisane CV,

•          własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

•          kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

•          kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

•          pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

•          pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

•          pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•          pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Referent zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019 roku, poz. 1871 ze zm.)”

•          kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 roku poz 1282 ze zm.) .

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 26 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00 na adres e-mail

rekrutacja@dbfobielany.waw.pl

z tytułem wiadomości: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2020”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie trwale usunięte.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

kwestionariusz osobowy 2020.doc
oświadczenie 2020 Referent.rtf
klauzula informacyjna 2020.doc