Przewiń do treści
12
Kwietnia
2019

Samodzielny Referent w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości w wymiarze pełnego etatu

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny Referent w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości w wymiarze 1 etatu
Nr ref.:1/ 2019

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

•    opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych,
•    przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m. st. Warszawy w zakresie zadań oświatowych w układach tradycyjnym i zadaniowym,
•    przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych o wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków,
•    przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w planach finansowych obsługiwanych szkół i placówek oświatowych w uzgodnieniu z dyrektorami,
•    przeprowadzanie okresowych analiz wykonywania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych pod kątem ich właściwej realizacji,
•    sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z częścią opisową,
•    bieżąca współpraca z komórkami wewnętrznymi DBFO w zakresie zmian planu wydatków budżetowych placówek oraz ich prawidłowego wykonania,
•    przygotowywanie informacji dla obsługiwanych szkół i placówek oświatowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdań Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
•    weryfikacja umów rocznych i wieloletnich zawieranych przez obsługiwane szkoły i placówki oświatowe, przed kontrasygnatą głównego księgowego


Wymagania konieczne:

•    wykształcenie wyższe ekonomiczne,
•    bardzo dobra obsługa komputera,
•    dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
•    stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
•    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

•    znajomość zagadnień budżetowych,
•    komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie jest dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy:  Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
•    własnoręcznie podpisane CV,
•    własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
•    pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
•    pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Referent zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00 na adres


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 1/2019”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz_osobowy.doc
oświadczenie 2019.rtf
Klauzula_informacyjna.doc