Przewiń do treści
04
Grudnia
2018

Stanowisko Kierownika Samodzielnego Referatu Kadr i Organizacji w wymiarze pełnego etatu

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (1 etat)
Stanowisko Kierownika Samodzielnego Referatu Kadr i Organizacji
w wymiarze pełnego etatu
Nr ref.: 8/ 2018
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura
• Opracowywanie polityki kadrowej Biura w zakresie rekrutacji, selekcji, systemu ocen oraz systemu szkoleń
• Planowanie i organizacja szkoleń, dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników Biura
• Prowadzenie spraw pracowników Biura związanych z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników Biura, w tym regulaminu pracy, wynagrodzenia oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• Prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przez pracowników Kodeksu Etyki pracowników Biura
• Prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników Biura
• Koordynowanie czynności związanych z oceną ryzyka i kontrolą zarządczą Biura
• Opracowywanie projektów umów, porozumień, regulaminów, zarządzeń oraz uchwał w sprawach z zakresu organizacji działalności Biura oraz innych sprawach zleconych przez dyrektora
• Prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora w zakresie funkcjonowania Biura
• Bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie zadań Referatu
• Koordynacja i nadzór pracy Referatu w zakresie organizacji pracy Biura,
• Koordynacja i nadzór pracy Referatu w zakresie udzielania zamówień publicznych przez Biuro oraz wsparcia merytorycznego pracowników obsługiwanych placówek przy udzielaniu zamówień publicznych
• Koordynacja i nadzór pracy Referatu w zakresie organizacji i prowadzenia transportu samochodowego w celu realizacji zadań Biura
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe,
• minimum 5 lat stażu pracy,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. prawa pracy,   przepisów dotyczących pracowników samorządowych, przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
• bardzo dobra obsługa komputera ,
• stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe na kierunku: zarzadzanie zasobami ludzkimi, prawo, administracja,
• znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnym charakterze
• komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
• własnoręcznie podpisane CV,
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pisemne oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: kierownik samodzielnego referatu kadr i organizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku kierownika samodzielnego referatu kadr i organizacji prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  14 grudnia  2018 roku do godziny 12:00 na adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze, nr ref.: 8/2018”
Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna