Przewiń do treści
22
Listopada
2018

Samodzielny Referent w Wydziale Płac

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)
Stanowisko Samodzielnego Referenta w Wydziale Płac
w wymiarze pełnego etatu
Nr ref.: 7/ 2018
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• przyjmowanie dokumentów szkół i placówek oświatowych dla celów naliczana wynagrodzeń,
• sprawdzanie kompletności i rzetelności otrzymywanych ze szkół i placówek oświatowych dokumentów,
• naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy pracowników obsługiwanych placówek oświatowych na podstawie dokumentów przekazywanych  przez Dyrektorów szkół i placówek,
• prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń oraz kart zasiłków chorobowych,
• dokonywanie potrąceń z list płac zgodnie przepisami oraz deklaracjami i oświadczeniami pracowników,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wykonywania przelewów wynagrodzeń i innych świadczeń na rachunki bankowe lub wypłaty w kasie zgodnie z obowiązującymi terminami,
• rozliczanie zwolnień lekarskich oraz naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w terminach przyjętych do wypłaty,
• przekazywanie i sporządzanie do ZUS raportów miesięcznych dla wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do odprowadzania składek ZUS i podatku,
• sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach dla wszystkich pracowników i dla Urzędów Skarbowych oraz informacji o dokonanych w danym miesiącu potrąceniach składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• sporządzanie druków ZUS Rp-7 w części dotyczącej wynagrodzeń będących podstawą naliczania rent i emerytur dla zatrudnionych lub zwolnionych pracowników z obsługiwanych placówek oświatowych,
• sporządzanie zaświadczeń do ZUS o wysokości osiągniętego przychodu dla pracowników emerytów obsługiwanych placówek oświatowych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych w części dotyczących wynagrodzeń,
• wystawianie zaświadczeń o uzyskanych dochodach dla pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych,
• monitorowanie spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego we współpracy z Wydziałem Księgowości,
• sporządzanie informacji lub deklaracji PFRON o zatrudnieniu, wysokości należnej wpłaty.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :
Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta nie dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.
Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, Karty Nauczyciela, przepisów dotyczących pracowników samorządowych,
• bardzo dobra obsługa komputera ,
• stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
• obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania pożądane:
• znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły,
• znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze
• znajomość programów finansowo – księgowych (dodatkowym atutem będzie znajomość programu Prosoft)
• znajomość programu „Płatnik”
• komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
• własnoręcznie podpisane CV,
• własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
• pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
• pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• pisemne oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: samodzielny referent w Wydziale Płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku samodzielnego referenta w Wydziale Płac prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  4 grudnia  2018 roku do godziny 12:00 na adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
(III piętro, pokój 374)
z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.: 7/2018”
Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną dopuszczeni jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O terminie i formie kolejnego etapu selekcji kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.
Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy
3. Klauzula informacyjna
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie
Klauzula informacyjna