02
Października
2017

Rekrutacja na stanowisko Starszego Referenta

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko Starszego Referenta w komórce organizacyjnej Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozliczeń w wymiarze pełnego etatu

Nr ref.:4/ 2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie dokumentów finansowych,
 • sprawdzanie kompletności i rzetelności wystawionych dokumentów,
 • przygotowywanie płatności z poszczególnych kont obsługiwanych szkół i placówek na podstawie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych,
 • przyjmowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • wystawianie dowodów KP i KW . 

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

  Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

  Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

  Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności o podobnych charakterze,
 • bardzo dobra obsługa komputera ,
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,
 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania pożądane:

 • znajomość programów księgowych ,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów i rachunkowości, w tym finansów publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniu  zaawansowanym,
 • komunikatywność ,sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,  odporność na stres.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: starszy referent w komórce organizacyjnej samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozliczeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)”
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

  Kandydat może być zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów w/w dokumentów pod rygorem wykluczenia z procedury rekrutacyjnej. O wykluczeniu informuje się kandydata pisemnie lub w inny sposób.

  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych , jest niższy niż 6%.

  Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Starszego Referenta w komórce organizacyjnej samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. rozliczeń prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do DBFO-Bielany, a nie data stempla pocztowego) kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia  16 października  2017 roku do godziny 12:00 na adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

ul. Żeromskiego 29

01-882 Warszawa

(III piętro, pokój 374)

z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze, nr ref.:4/2017”

Oferty, które wpłyną do Biura po określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy

2. Wzór oświadczenia dla kandydata do pracy

oświadczenie 2017.pdf
kwestionariusz osobowy 2017.pdf